Metodika řešení

Popisky mapa:

Metodika:

Mapa zobrazuje ekologické farmy v Jihočeském kraji (pilotní projekt). Jedná se o farmy, které provozují ekologické hospodaření v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a jsou zapsány na seznamu subjektů podnikajících v ekologickém zemědělství (EZ). Zahájení jejich činnosti je podmíněno podáním žádosti o registraci k EZ na Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR). Přílohou žádosti musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i příslušných nařízení. Po podání žádosti o registraci je ministerstvem zemědělství vystaveno rozhodnutí o zahájení přechodného období (PO) a osoba (fyzická, právnická) zapsána na seznam subjektů podnikajících v EZ.

Dozor (dodržování zákona č. 242/2000 Sb.) provádí MZe ČR, které k výkonu kontroly a certifikaci pověřilo kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG a Biokont CZ s.r.o. Od roku 2010 vykonává kontrolu navíc také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2009 registrováno v databázi MZe ČR 344 farem, což představuje téměř 13% ze všech ekologických farem ČR. Ty obhospodařují přibližně 15% z celkové výměry v EZ ČR. V mapě je zaneseno 334 farem, 10 jich bylo při ověřování dat z databáze vyřazeno (chybné zařazení do Jihočeského kraje). Farmy jsou v mapě členěny na farmy hospodařící čistě ekologicky a farmy v souběhu, tj. farmy provozující současně konvenční i ekologické zemědělství.

U každé farmy je po kliknutí na ikonu jejího umístění zobrazena její základní identifikace (název podniku, název ekofarmy, adresa ekofarmy a právní forma podnikání). Dále je možné zvolit detailní informace - odkaz „Více informací o farmě“, kde jsou prezentovány další podrobné údaje, např. výměry ploch jednotlivých kultur v PO i v systému EZ, výrobní zaměření v živočišné výrobě, kontrolní organizace, apod.

Při práci s mapovými podklady je možné zobrazit přesné umístění objektu ekofarmy v dané lokalitě a plně využít všech funkcionalit Google Maps, včetně náhledů (základní mapa, satelitní, hybridní, terénní).

Vzhledem k možnému vysokému počtu objektů (ekofarem) zobrazovaných v prvotním náhledu mapy (případně v dalších náhledech) je prováděna jejich agregace do tzv. shlukových skupin. Tato agregace se provádí automaticky v závislosti na měřítku mapového podkladu a počtu objektů (ekofarem) umístěných na určité ploše. Při změně měřítka mapového podkladu tedy dochází k automatickému rozpadu větších shlukových skupin na menší skupiny, popřípadě až k jejich deagregaci na jednotlivé objekty (ekofarmy), nebo naopak k agregaci ve větší shluky (skupiny). Agregované objekty (skupiny farem) indikuje obrázek lupy s číselným údajem, který reprezentuje přesný počet těchto objektů ve skupině.

Primární data pro zanesení subjektů do mapy byla čerpána z databáze MZe ČR, která je vytvářena kontrolními organizacemi při registraci a kontrolách ekologických podniků v průběhu roku. Pro upřesnění byla data zpracována s využitím základní evidence podniků (databáze LPIS) a v řadě případů ověřována ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací - pracoviště Brno (ÚZEI). Dále byly podklady konfrontovány s veřejně přístupnými databázemi a informačními zdroji (Obchodní rejstřík, apod.) a ověřovány, případně doplňovány vlastním šetřením (telefonicky, místní šetření). Kromě vysoké validity datové základny bylo snahou velmi přesné zanesení sídla ekofarmy (místa podnikání) v mapových podkladech.

Data zachycují stav řešení k 30. 11. 2010; korektnost dat bude dále ověřována.

Mapa je určena k obecnému použití, předpokládá se zejména využití státní správou, odbornou veřejností a studenty, ale také širokou laickou veřejností. Proto je umístěna na veřejně přístupném oborovém www portálu AGRIS.

V dalším období se předpokládá rozšíření záběru na další významné kraje (z hlediska zastoupení ekologických farem). Konečným cílem je potom pokrytí celé ČR a následné on line poskytování relevantních a aktuálních údajů ve spolupráci s jednotlivými subjekty (případně také nabídka dalších informací o jejich podnikání).

Pro práci s mapovými podklady bylo vyvinuto speciální programové vybavení, které využívá prostředí Google Maps. Tento mapový portál představuje komplexní SW řešení pro prezentaci objektů umístěných na geografickém podkladu v prostředí platformy World Wide Web.

Mapový výstup prezentuje poznatky, které vyplynuly z řešení VZ MSM 6046070906 "Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů".

Na řešení se podíleli pracovníci Katedry informačních technologií, Katedry ekonomiky a pracovníci Informačního a poradenského centra PEF ČZU v Praze. Projekt byl dále řešen ve spolupráci s MZe ČR (Odbor environmentální a ekologického zemědělství - Oddělení ekologického zemědělství) a ÚZEI pracoviště Brno (Oddělení Agroenvi politika).

Případné dotazy a připomínky:
Obsah: Technické řešení:
Ing. Ivana Brožová, Ph.D. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Katedra ekonomiky Katedra informačních technologií
PEF ČZU v Praze PEF ČZU v Praze
+420 224 382 083 +420 224 382 050
brozovai(at)pef.czu.cz simek(at)pef.czu.cz